Algemene voorwaarden Kenniscentrum Bouwtoelevering B.V. (KCBT)

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingsactiviteiten van Kenniscentrum Bouwtoelevering B.V. Afwijkende voorwaarden specifiek van toepassing op maatwerk worden apart benoemd.

Aanmeldingen
Alleen aanmeldingen op een daartoe verstrekt (digitaal of schriftelijk) aanmeldingsformulier worden in behandeling genomen. KCBT is niet verplicht te onderzoeken of het formulier is ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Betalingsplicht
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verplicht de aanmelder/werkgever zich tot betaling van het cursus-/ opleidingsgeld.

Betalingstermijn
De factuur voor het cursus-/ opleidingsgeld wordt vóór aanvang aan de aanmelder/werkgever toegezonden. De factuur dient, onder vermelding van het betalingskenmerk, binnen 14 dagen te worden voldaan. Het cursus-/ opleidingsgeld dient echter altijd voor aanvang van de opleiding op de rekening van KCBT te zijn bijgeschreven. Bij aanmelding zeer kort voor aanvang van de opleiding worden separate afspraken gemaakt. Bij online opleidingsprogramma’s wordt de digitale leeromgeving ontsloten zodra het cursus/opleidingsgeld is voldaan.

Opleidingsorganisatie
KCBT behoudt zich het recht voor veranderingen in de opleidings- en/of examenprijs aan te brengen. Ook is KCBT gerechtigd in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij het niet doorgaan van een cursus/opleiding, bijvoorbeeld door ziekte van de docent of het niet beschikbaar zijn van cursusruimten, zal KCBT een passende oplossing zoeken. Bij het in gebreke blijven daarvan wordt het cursus-/ opleidingsgeld gerestitueerd.

KCBT behoudt zich het recht voor een cursus/opleiding geen doorgang te laten vinden bij minder dan het minimale vereiste aantal aanmeldingen.

KCBT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) ontvangen van correspondentie indien de cursist verzuimt een adreswijziging, ontstaan tussen aanmelding en aanvang van de cursus, tijdig door te geven.

Annulering
Een bericht van annulering dient schriftelijk te worden gezonden naar KCBT. Men is gerechtigd een plaatsvervanger voor deelname aan te wijzen. De oorspronkelijke aanmelder/werkgever blijft daartoe gehouden tot betaling van het volledige cursusgeld. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de cursus is een bedrag van € 50,00 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf twee tot vier weken vóór aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten 25% van de cursus-/ opleidingsprijs. Bij annulering vanaf twee weken tot 1 dag vóór aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van de cursus-/ opleidingsprijs. Voor annulering op de cursusdag zelf, na aanvang van de cursus of bij wegblijven zonder bericht dient het volledige bedrag te worden voldaan.

Voor een online opleidingsprogramma geldt:

  • Bij annulering binnen 4 weken na het versturen van de bevestiging van aanmelding bedragen de annuleringskosten 50% van de cursus-/ opleidingsprijs.
  • Bij annulering langer dan 4 weken na het versturen van de bevestiging van de aanmelding dient het volledige cursusgeld te worden voldaan.

Indien u zich inschrijft voor een examen kunt u tot twee weken van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering tot één week voor het examen bedragen de annuleringskosten 50% van het examengeld. Bij annulering binnen één week voor het examen, op de examendag zelf, of bij het wegblijven zonder bericht, zijn de volledige examenkosten verschuldigd.

Maatwerk / Incompany
Een offerte blijft tot 3 weken na ontvangst geldig. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging wordt een offerte definitief en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling van het cursus-/ opleidingsgeld.
Bij maatwerk/ incompany opleidingen & trainingen kan de opdrachtgever naar eigen voorkeur een cursusruimte bepalen.
KCBT behoudt zich het recht voor met deze keuze niet akkoord te gaan. De kosten voor de cursusruimte en de verzorging van de cursisten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Bij annulering van een geplande maatwerk- of incompany cursus/opleiding langer dan acht weken voor aanvang, is 10% van het cursusgeld verschuldigd. Tussen twee en acht weken voor aanvang betaalt men 50% van het cursus-/ opleidingsgeld. Korter dan twee weken voor aanvang bedragen de kosten 80% van het cursus-/ opleidingsgeld. Bij annulering op de cursusdag dient het volledige bedrag te worden voldaan. Bij annulering van een niet geplande cursus is 10% van de cursus-/ opleidingsgeld verschuldigd.

Bij het uitstellen van een geplande cursus/opleiding geldt bij de hierboven genoemde termijnen de helft van het bijbehorende percentage.

Aansprakelijkheid
KCBT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden directe of indirecte schade of verlies, ten gevolge van in de cursus opgedane kennis en vaardigheden.

Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan door KCBT verstrekt cursusmateriaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of op te slaan in een geautomatiseerd bestand, dan wel aan derden ter beschikking te stellen. Dit alles behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KCBT.

Klachten
Klachten met betrekking tot de uitgevoerde cursussen dienen binnen één maand na afloop van de cursus schriftelijk te worden ingediend bij KCBT.